Avfetting Silikon-fjerner 4CR

299.00 kr
Inkl. MVA.

4 CR 0610 og Hagmans Remover er tilsvarende produkter, og er spesiallaget for fjerning av fett og silikon for avfetning av overflater som skal lakkes, males eller dekkes med epoxy. Fjerner voks- og oljerester effektivt.

Usynlige silikoner på overflaten kan ødelegge finishen på produktet ditt gjennom å reagere med epoxyen, og det er derfor viktig å være sikker på at overflaten er fri for silikoner. 

Det er viktig å være nøye med å følge forsiktighetsregler for bruk og oppbevaring som står bak på boksen. Bruk verneutstyr.

Fare: Meget brannfarlig væske og damp. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Holdes borte fra enhver antenningskilde.

Ved svelging kontakt lege eller giftinformasjonssenter. Ved hudkontakt skyll / dusj huden med vann. Tilsølte klær må fjernes umiddelbart. Gjentatt eksponering kan medføre tørr og sprukket hud.