Hvordan bruke epoxy trygt? Sikker bruk av epoxy

De siste årene har epoxy virkelig inntatt hobbyverden, og mye kult blir laget rundtom i hjem, garasjer og skur. Det har ført til at mange nye brukere har kommet til hobbyen, og det har dessverre ført til at det har kommet frem mange useriøse aktører. Mange brands av epoxy og distributører markedsfører seg og sine produkter som både miljøvennlige og ufarlige, men det er viktig å vite at epoxy fortsatt er kjemikalier som skal behandles med stor respekt og forsiktighet. Selv om det ser flott og trygt ut på video, og at det er stabilt i herdet tilstand så må man ta forhåndsregler når man jobber med dette. Ofte unnlater videoer som viser bruk av epoxy viktige sikkerhetshensyn som må tas for å kunne jobbe trygt med denne givende hobbyen. Vi ser derfor et behov for å understreke noen sikkerhetsbekymringer og øke bevisstheten blant nye brukere.

Grunnleggende om epoxy

Epoxy er et system med to komponenter som består av en A-komponent oftest kalt resin eller base og en B-komponent kalt herder. Det er forskjell i hvordan A og B komponent reagerer og hvilke farer som er knyttet til disse. De er flytende, og når de blandes sammen starter en kjemisk reaksjon som fører til at de flytende komponentene begynner å gå over i en gel-tilstand før de etterhvert solidifiseres og ender opp som en hard plast. I denne reaksjonen kan det frigis damp eller gass fra komponentene. Epoxyene som selges til privatpersoner er i stor grad samme bestanddeler som brukes av profesjonelle i industrien, og må derfor behandles deretter. Det er derimot helt trygt om man følger anvisningene som presenteres i sikkerhetsdatabladet, og de fleste epoxyer er helt stabile og trygge for bruk i herdet tilstand.

Vær obs på misledende markedsføring

Det er ikke noen epoxy som er helt ufarlig, selv om det er forskjeller, eksempelvis på hvor skadelige de er, hvor mye de gasser og hvor raskt. Det er i praksis kjemikalier som er laget for industriell bruk som er pakket om for å kunne brukes av privatpersoner, selv om de ser mer forlokkende og tygge ut betyr ikke det nødvendigvis at disse er mindre farlige, så du må vite hvordan du skal bruke de trygt. 

Enkle sikkerhetstips: Storbua's Epoxyvettregler

Under følger noen enkler regler for trygg bruk av epoxy som vil tjene deg godt uansett hvilket produkt du bruker, men sjekk som sagt alltid sikkerhetsdatabladet for det kan være ytterligere krav eller anbefalinger knyttet til produktet du bruker.

 1. Hold til i et ventilert rom der luften skiftes ut ofte eller som har avtrekk, og der eventuelt søl kan kontrolleres, og uvedkommende ikke kan komme i kontakt med produktet eller rester av produktet.
 2. Dersom arbeidsområdet ikke er tilstrekkelig ventilert, bruk maske med organisk filter for å være trygg.
 3. Beskytt alle deler av kroppen fra kontakt med resin og herder (hud, hår, øyer mm.)
 4. Etter fullført arbeid, vask de flater som er berørt, inkl det herdede produktet. Bruk gjerne aceton eller alkohol for å fjerne eventuell uherdet epoxy. Våtservietter kan også være nyttig for å tørke overflater.
 5. Alltid bruk maske ved sliping og annen bearbeiding.

Følger du disse 5 reglene så er det meste gjort, og du kan bruke de fleste epoxysystemer på en trygg måte! Happy casting!

Rask guide til sikkerhetdatablader

Her går vi raskt gjennom symboler og terminologi som gjør at du raskt kan avdekke hva som er de viktigst i henhold til sikkerhetsdatabladet for ditt produkt. Husk at epoxyer består av A og B komponenter og du må lese begge databladene.

Gjør deg kjent med hvilke av farevarselsymbolene (farepiktogram) som gjelder

Under finner du symboler (piktogrammer) som brukes i datablader og hva de betyr. Se etter dissse i sikkerhetsdatabladene (vanligvis punkt 2) for produktene du skal bruke. Disse viser raskt hvilke farer som gjelder og hvordan du bør behandle produktet. Om det er uklart, så les detaljene i samme del.

Anbefalt personlig verneutstyr

Verneutstyrsymbolene

Symbolene under signaliserer anbefalt verneutstyr, henholdsvis maske for å beskytte luftveiene, hansker for å beskytte hud, og briller for å beskytte øyene mot sprut. Se gjerne videre detaljer rundt dette som er beskrevet i del 8 av sikkerhetsdatabladet

Ofte anbefales maske der du ikke har tilstrekkelig ventilasjon eller avtrekk. Sjekk databladet for epoxyen du skal bruke. Om du er i tvil så er det aldri feil å bruke maske. 

Hvordan lese sikkerhetsdatablader

Datablader inneholder mye faginformasjon, åpenbarheter og gjentakelser som kan gjøre de vanskelige å navigere uten litt trening eller veiledning. Dette gjør det tungt å lese, men det er nødvendig å gjøre seg kjent med innholdet selv om du ikke trenger å studere og forstå hver bokstav og hvert tall. Se derfor tipsene nedenfor til hvordan raskt få oversikt over hva de forskjellige delene forteller oss.

Det varierer noe hvordan informasjonen er presentert, så det kan være du må tilpasse deg noe, men det er vanligvis delt opp i følgende deler, der de uthevede delene er spesielt viktig for deg når du skal bruke epoxyen trygt, men merk deg også de andre delene da det er ditt ansvar som eier og bruker av produktet.

 1. Produkt og leverandørinformasjon
  • Hvilket produkt gjelder det og hvem produserer/leverer det
 2. Fareinformasjon
  • Her finner du den viktigste fareinformasjonen som gjelder for produktet, som for eksempel om det er etsende, irriterende, farlig for liv i vann og så videre.
 3. Sammensetning/bestanddeler
  • De ulike stoffene som produktet består av og spesiefikke fagbegreper knyttet til disse, inkludert fareklassifisering. 
 4. Førstehjelpsinformasjon
  • Nyttig informasjon for hvordan man kan forberede seg på å håndtere uønskede situasjoner, slik som søl, hudkontakt, øyekontakt og så videre. Les og forstå dette, og ta nødvendige forhåndsregler for å unngå disse situasjonene og gjøre deg klar til aksjon dersom det skulle skje.
 5. Brannslokkingstiltak
  • Informasjon om brennbarhet, slokkemidler og spesielle farer knyttet til brann.
 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp
  • Personlige forholdsregler, miljøhensyn og metoder for opprensing
 7. Håndtering og lagring
 8. Anbefalt verneutstyr og tips til eksponeringskontroll
  • Her finner du essensiell informasjon for trygg bruk av produktet.
 9. Fysiske og kjemiske egenskaper
 10. Stabilitet og reaktivitet
 11. Toksikologiske opplysninger
 12. Økologiske opplysninger og giftighet
 13. Avfallsinformasjon
 14. Transportopplysninger
 15. Regelverk (EU-lovgivning mm.)
 16. Andre opplysninger
  • Her finner du ofte definisjoner av begreper brukt andre steder i dokumentet

Har du problemer med å forstå hva som gjelder, så ta kontakt med oss!

Les mer her (engelsk)

Se gjerne disse videoene om farene ved å ikke jobbe trygt med epoxy, og tips og triks til å unngå farene